Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİLSEM ÖĞRETMENLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE KATKISI

Araştırmada, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapan öğretmenlerin düşünme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve düşünme stillerinin problem çözme becerilerine katkısını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye’ deki BİLSEM öğretmenleridir.Elverişli örnekleme yoluyla 234 (129 kadın, 105 erkek) öğretmene ulaşılmıştır. Ölçme aracı olarak, Sternberg ve Wagner (1992) tarafından geliştirilen ve Buluş (2006) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Düşünme Stilleri Ölçeği; Problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla da, Heppner & Petersen’ in (1982) geliştirdiği ve Şahin, Şahin & Heppner’ in (1993) Türkçe’ ye uyarladığı Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Araştırmadaki istatistiksel hesaplamalar, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan korelasyon hesaplamaları sonucunda, değişkenler arasında pozitif yönde ilişkiler bulunmuştur. BİLSEM öğretmenlerinin problem çözerken daha çok muhafazakar, liberal, hiyerarşik, global, anarşik ve içsel düşünme stillerini tercih ettikleri gözlenmiştir. Alt boyutlar arasındaki ilişkilerin de pozitif yönde olduğu görülmektedir. Problem Çözme Yeteneği’ nin Güven alt boyutu puanı ile global (r = .161, p< .05) ve muhafazakar (r = .427, p< .01) düşünme stilleri; Yaklaşma Kaçınma alt boyutu puanı ile monarşik (r = .191, p< .01), global (r = .395, p< .01), içsel (r = .291, p< .01) ve muhafazakar (r = .433, p< .01) düşünme stilleri; Kişisel Kontrol alt boyutu puanı ile global (r = .239, p< .01), içsel (r = .203, p< .01) ve Muhafazakar (r = .367, p< .01) düşünme stilleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu bulgular, öğretmenlerin problem çözme becerileri ile düşünme stilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.Keywords
düşünme stilleri, problem çözme, BİLSEM öğretmeni,

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri