Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Otantik Liderlik Algılamalarının Örgüt İklimi Üzerine Etkisi
(The Effect Of Authentic Leadership Perception On Organizational Climate )

Author : Alican AFŞAR    
Type :
Printing Year : 2015
Number : 1
Page : 15-24
11    6


Summary

Bu araştırmanın amacı otantik liderlik algılarının, örgüt iklimi algısı üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Bu doğrultuda Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren bir tekstil firması çalışmakta olan 273 personelle anket çalışması yapılmış olup elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre otantik liderlik ve örgüt iklimi arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü istatistiki olarak anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra otantik liderliğe yönelik algıların, örgüt iklimi üzerinde, %32 (R2:,323; F:158,234, p:,000) açıklayıcı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Otantik Liderlik, Örgüt İklimi, Liderlik

Abstract

The purpose of this research is to investigate whether the perceptions of authentic leadership have an effect on organizational climate perception. In this direction, a textile company operating in Kahramanmaraş has been conducting a survey study with 273 personnel working and the obtained data has been analyzed with SPSS 22 package program. According to findings, it was found that there is a significant positive correlation between authentic leadership and organizational climate at high level. In addition, the perceptions of authentic leadership have reached 32% (R2 :, 323; F: 158,234, p: 000) on the organizational climate.Keywords
Authentic Leadership, Organizational Climate, Leadership

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri