Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Girişimcilerin Kriz Algısı Ve Kriz İle Başa Çıkma Stratejileri
(Crise Perception Of Entrepreneurs And Strategies To Tackle The Crisis )

Author : Gözde MERT   & Telat ALAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 1047-1064
317    175


Summary

Girişimciliğin gelecekteki kurallarının ne olacağı bilinmemektedir. Bu çalışmadaki amaç girişimcilerin yaşanan COVID-19 virüs salgını krizi ile başa çıkabilmeleri için uygulamaya koydukları yöntemler ve bu yöntemlerin ne kadar etkili olabileceğini ortaya çıkarmaktır. Günümüzde yaşanan COVID-19 virüs salgını dünya ekonomisini derinden etkilemektedir. Ekonomi otoriteleri ve şirketler bu salgının dünya tarihinin en büyük krizine neden olacağı yönünde görüş bildirmektedirler. Virüsün özellikle manipüle edilerek, yayılmak istenmesi teorileri bile krizin etkisinin ne derece etkili olabileceğinin işaretidir. Bu çalışmada mülakat yöntemi kullanılarak, girişimcilerin genel özellikleri, kriz karşısında nasıl davrandıkları ve krizden az etkilenerek ya da etkilenmemek için hangi önlemleri aldıkları incelenmiştir. Araştırmaya İstanbul, İzmir, Denizli, Bolu ve Aksaray illerinde faaliyet gösteren 15 girişimci katılmıştır. Araştırma verileri Nisan-Mayıs 2020 tarihleri arasında elde edilmiştir. Çalışmada girişimcilerin kriz döneminde maliyetlerini minimuma indirerek sürdürülebilirlik sağlamaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Girişimciler COVID-19 kriz döneminde teknoloji yatırımına ağırlık vermiş, teknoloji kullanımını etkin hale getirmişlerdir. Araştırma bulguları girişimcilerin salgın döneminde Ar-Ge faaliyetlerine, uzaktan eğitime, müşteri iletişimine, reklam çalışmalarına, görünürlük için çeşitli mecralarda bulunmaya, kişisel pazarlamaya ağırlık verdiklerine ulaşılmıştır. Çalışmada ortaya çıkan bir diğer bulgu ise girişimcilerin durağan büyüme stratejisi uygulayarak, minimum maliyet sağlayarak, daha az kâr marjı ile rekabet avantajı sağlamaya odaklanmasıdır.Keywords
Covid-19, Girişimcilik, Kriz Algısı, Pandemi, Kriz Stratejileri

Abstract

It is not known what the future rules of entrepreneurship will be. The aim of this study is to reveal the methods that entrepreneurs started to deal with the COVID-19 virus crisis and the effects of these methods. Today, the COVID-19 virus outbreak is profoundly affecting the world economy. Economic authorities and companies state that this epidemic will cause the biggest crisis in the world history. Even the theory that the virus wants to spread, by manipulating it, is a sign of the impact of the crisis. In this study, using the interview method, the general characteristics of the entrepreneurs, how they behave in the face of the crisis, and what measures they take to avoid or not be affected by the crisis were examined. 15 entrepreneurs operating in Istanbul, Izmir, Denizli, Bolu and Aksaray provinces participated in the interview. Research data was obtained between April and May 2020. In the study, it has been observed that entrepreneurs try to achieve sustainability by minimizing their costs during the crisis period. Entrepreneurs focused on technology investment during the COVID-19 crisis period and made use of technology effective. Research findings revealed that entrepreneurs attach importance to R&D activities, distance education, customer communication, advertising studies, appearing in various media and personal marketing during the epidemic period. Another finding that emerged in the study is that entrepreneurs focus on providing a competitive advantage by implementing a stable growth strategy, providing minimum costs, and with a less profit margin.Keywords
COVID-19, Entrepreneurship, Crisis Perception, Crisis Strategies, Pandemic

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri