Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YARDIMSEVERLİK VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE LEVELS OF HELPFULNESS AND INTOLERANCE OF UNCERTAINTY IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES OF UNIVERSITY STUDENTS RECEIVING DISTANCE EDUCATION IN THE PANDEMIC PROCESS )

PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YARDIMSEVERLİK VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

 
Author : Mehmet ULUKAN   & Aslı ESENKAYA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 35
Page : 1519-1530
DOI Number: :
Cite : Mehmet ULUKAN & Aslı ESENKAYA, (2020). PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YARDIMSEVERLİK VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 35, p. 1519-1530. Doi: 10.31576/smryj.605.
    


Summary

Bu araştırmanın amacı; evdekal çağrısı ile uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerinin yardımseverlik ile belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu çalışma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Örneklem grubunu 2019-2020 bahar döneminde uzaktan eğitim alan 276 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Carleton, Norton ve Asmundson (2007) tarafından geliştirilen, Sarıçam ve ark. (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12) ve Demirci (2017) tarafından geliştirilen Yardımseverlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımı nedeniyle parametrik testler uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin yardımseverlik ile belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğinin bütünü ve alt boyutlarının cinsiyete göre puan ortalamaları arasında erkek öğrenciler lehine anlamlı fark olduğu görülürken, yardımseverlik ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin salgından etkilenme ölçülerine göre, yardımseverlik ve belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğinin bütünü ile alt boyutu puan ortalamaları arasında salgından oldukça çok etkilendiğini ifade eden öğrencilerin lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Öğrencilerin genel sağlık durumuna göre, yardımseverlik ve belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğinin bütünü ile alt boyutlarının puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin salgın sürecinde dışarı çıkma amacına göre, belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğinin bütünü ve alt boyutları puan ortalamaları arasında ekonomik neden dolayısıyla (görev gereği) çıktığını ifade eden öğrencilerin lehine anlamlı fark olduğu görülürken, yardımseverlik ile dışarı çıkma amacı arasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin belirsizliğe tahammülsüz ölçeği ve engelleyici kaygı alt boyutu puan ortalamaları ile yardımseverlik ölçeği puan ortalaması arasında ilişki olmadığı görülmüştür. Ancak belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğinin ileriye yönelik kaygı alt boyutu ile yardımseverlik arasında pozitif yönde düşük düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir.Keywords
COVID 19, belirsizlik, belirsizliğe tahammülsüzlük, yardım, yardımseverlik

Abstract

The purpose of this research is to examine the relationship between home call and distance education university students' level of benevolence and intolerance to uncertainty in terms of different variables. This study is a descriptive research in relational scanning model. The sample group consisted of 276 students who received distance education in the spring semester of 2019-2020. As a data collection tool, developed by Carleton, Norton and Asmundson (2007), Sarıçam et al. (2014), the Intolerance of Uncertainty Scale (BTÖ-12) adapted to Turkish and the Benevolence Scale developed by Demirci (2017) were used. Parametric tests were applied due to the normal distribution of the data. In addition, Pearson Correlation analysis was used to determine the relationship between students' benevolence and their level of intolerance to uncertainty. The significance level was determined as .05. According to the findings of the study, it was observed that there was a significant difference in favor of male students between the overall score averages of the students' intolerance to uncertainty scale and its sub-dimensions, while there was no significant difference between benevolence and gender. According to the measure of the students' exposure to the epidemic, it was observed that there was a significant difference in favor of the students who stated that they were highly affected by the epidemic, between the mean scores of the whole scale of benevolence and intolerance to uncertainty and its sub-dimension. According to the general health status of the students, it was determined that there is a significant difference between the mean scores of the whole scale of benevolence and intolerance to uncertainty and its sub-dimensions. While there is a significant difference between the total score of the intolerance to uncertainty scale and its sub-dimensions according to the students' purpose of going out during the epidemic process, there is a significant difference in favor of the students who stated that they came out due to economic reasons (duty), but there was no significant difference between benevolence and the purpose of going out. As a result, it was observed that there was no relationship between the mean scores of the students intolerance of uncertainty scale, and its inhibitory anxiety and the mean score of the benevolence scale. However, it was found that there is a low positive correlation between the prospective anxiety sub-dimension of the intolerance to uncertainty and benevolence.Keywords
COVID 19, uncertainty, intolerance to uncertainty, help, helpfulness

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri