Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KAMU ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİNDE BİR UYGULAMA
(JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: AN APPLICATION IN THE PRIVATE SECURITY UNIT OF THE PUBLIC UNIVERSITY )

İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KAMU ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİNDE BİR UYGULAMA

 
Author : Gökhan İLHAN   & Fatma GEÇİKLİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 43
Page : 648-664
DOI Number: :
Cite : Gökhan İLHAN & Fatma GEÇİKLİ, (2021). İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KAMU ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİNDE BİR UYGULAMA. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 43, p. 648-664. Doi: 10.31576/smryj.842.
    


Summary

Örgütlere genellikle dış paydaş olarak dahil olan özel güvenlik kurumlarının sağlayacakları hizmetlerin niteliği açısından çalışanlarının iş doyumu ve örgütsel bağlılık düzeylerinin bilinmesi ve arttırılması önemlidir. Çalışmanın temel amacı, iş doyumu ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemek ve iş doyum düzeyinin demografik değişkenler açısından anlamlı farklılaşıp farklılaşmadığına incelemektir. Çalışmada tanımlayıcı ve ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma bir kamu üniversitesinde özel güvenlik personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmış olup, yapılan uygulama sonucunda 105 anket değerlendirmeye alınarak analiz edilmiştir. Araştırma modelinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla SPSS istatistik programı ile Pearson Korelasyon analizi, T-testi ve Anova testleri uygulanmıştır. Buna göre personelin iş doyumu ile örgütsel bağlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki olduğu ve demografik özellikler ile iş doyumu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık, Özel Güvenlik.

Abstract

It is important to know and increase the level of job satisfaction and organizational commitment of the employees in terms of the quality of the services provided by private security institutions, which are generally involved in organizations as external stakeholders. The main purpose of the study is to determine the relationship between job satisfaction and organizational commitment and to see if the level of job satisfaction differs significantly in terms of demographic variables. Descriptive and relational screening method was used in the study. The study was conducted on private security personnel at a public university. As a data collection tool, the survey was used and 105 surveys were evaluated and analyzed as a result of the application. Pearson correlation analysis, t-test and Anova tests were applied with SPSS Statistics program to determine the relationship between the variables in the research model. Accordingly, it was concluded that there is a statistically significant positive relationship between the job satisfaction and organizational commitment of the staff, and that there is no significant difference between the demographic characteristics and job satisfaction.Keywords
Job Satisfaction, Organizational Commitment, Private Security.

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri